drag and drop site creator

A Programom

HEGEDŰS PÉTER BALMAZÚJVÁROSÉRT
Az élhető Balmazújváros 7 alappillére

Hegedűs Péter - Kampányprogram

HOGYAN TÖRŐDÜNK A LAKOSOKKAL?
AZ ÉLHETŐ BALMAZÚJVÁROS 7 ALAPPILLÉRE

Töltse le a kampányprogramot egy kiadvány formájában.
Ehhez kattintson a képre vagy a szöveg alatti linkre.

Kérem nézze meg az egyes pontok mellett található videót is.

1. TUDÁSALAPÚ 
BALMAZÚJVÁROS

●  Minden ember egyedi, ezen keresztül tud adni valami olyat a városnak, az embereknek, amit csak ő tud. Ez az alapja annak, hogy az ember egészséges önbizalommal rendelkezzen, és hozzá tudjon járulni a közösséghez. Ezért a közösségi nevelés (bölcsőde, óvoda) első lépéseitől kezdve érzelmi biztonságot és támogatást kell adnunk gyermekeink számára, hogy személyiségükben és képességeikben kibontakozhassanak.
● A világ és benne minden ember - sokféle. Eltérő múlt, jelen és jövő, más-más tervek,
gondolatok, sokszínű élettapasztalat és elképzelés. De egy dolog közös. Mi
Balmazújvárosban élünk! Ez az a tágabb közösség, ami összeköt minket. Ennek a
tágabb közösségnek a jövője a gyermekeinkben van! A világnak tanult, jól képzett,
magabiztos emberekre van szüksége.
● Mindezek megvalósításához első lépésben szakértők segítségével elemezzük, értékeljük a nevelési intézmények működését, szakmai munkáját és emberi légkörét.
Ez alapján meghozzuk a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy gyermekeink kiszámítható jövőjét biztosítsuk.
● A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a személyes minta. Csak azok a dolgozók
tudnak harmonikus lelkű, egészségesen önérvényesítő és együttműködő gyerekeket
nevelni, akik maguk is megfelelő figyelmet, törődést és támogatást kapnak. Ennek
érdekében kiegyensúlyozott intézményi működést, szakmai, anyagi és erkölcsi
elismerését biztosítunk azon dolgozók számára, akik intézményeink eredményes
szakmai és emberi működését elősegítik.
● Városunkban jelentős számban élnek hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, és tehetséges gyermekek is. Ösztönözzük és támogatjuk azokat a pedagógusokat, akik az elfogadást, befogadást példaértékűen képviselik, és a differenciálást, az egyéni bánásmódot hatékony módszerekkel, hozzáállással valósítják meg.
● Biztosítjuk az egyéni fejlesztésekhez szükséges szakmai támogató rendszert.
(Gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyermekpszichológusok)
● Minden gyermek számára biztosítjuk a minőségi közoktatáshoz való hozzáférést.
● Minden lehetséges módon támogatjuk, hogy modern és versenyképes szakképzést
biztosítsunk gyermekeinknek.
● A város működtetésében minden területen a szaktudásra építünk. Visszahívjuk és
lehetőséget biztosítunk azoknak a helyi szakembereknek, akik az utóbbi időben nem
kaptak munkájuk és tudásuk alapján megbecsülést és lehetőséget Balmazújvároson.

2. EREDMÉNYESEN MŰKÖDŐ
BALMAZÚJVÁROS

●  A polgármesteri hivatal, és a képviselő testület biztonságos működését elősegítő,
egyszerű, érthető és betartható szabályrendszert alakítunk ki. A szabályok betartását
elvárjuk. Aki a szabályt megszegi, annak felelősségvállalást, helyrehozatalt
biztosítunk. Aki ezzel nem él, annak vállalnia kell a következményeket. Egyszerű, korrekt és kiszámítható vállalkozási környezetet, tisztességes versenyt
biztosítunk. Felszámoljuk a korrupciót.
● A XXI. század követelményeihez igazított gazdasági fejlesztéseket valósítunk
meg. Segítjük a helyi gazdákat a XXI. századi magyar agrárium, és az európai
mezőgazdaság rendszerébe történő beilleszkedéshez.
● Hamis ideológiák helyett a piaci igényeken alapuló célok és támogatások rendszerét
építjük ki.
● Kisvállalkozói-fejlesztéseket támogató városi stratégiát dolgozunk ki és valósítunk
meg.
● Szakmai alapú városfejlesztést tervezünk és hajtunk végre.
● A már megkezdett tárgyalásokra építve a kistérségi, a járási közösségi életet, közös
érdekeket egyeztetve, fejlesztési tervet készítünk.
● Az önkormányzat a helyi lakosság legfőbb kiszolgáló, segítő szerve! Törekszünk
arra, hogy a városunkban élők ügyeinek megoldására egy modern, nem csak ügyfél
barát, hanem ügyfél hatékony közigazgatási rendszer álljon rendelkezésre.
● Folytatjuk és folyamatosan fenntartjuk a kátyúzási programot, hogy megelőzzük
a balesetveszélyes helyzetek kialakulását, és a lakosság gépkocsi állományának
indokolatlan rongálódását.
● Felülvizsgáljuk a város közlekedési hálózatában rejlő baleseti gócpontokat. Ésszerű
és szakszerű intézkedésekkel mindent megteszünk a baleset megelőzés érdekében,
minimalizáljuk a veszély lehetőségét.
● A környező városokba irányuló közösségi közlekedés még optimálisabbá tételével
segítjük az iskolába járó fiatalokat, illetve a munkahelyi ingázókat az utazási holt
idők csökkentésével.

3. FEJLŐDŐ
BALMAZÚJVÁROS

● A foglalkoztatottság mértékének növelése érdekében már a szakképzés ideje alatt előkészítjük a munkaerőpiacon először megjelenő munkavállalók és a munkaadók találkozását.
● Erőteljes lobbi tevékenységet folytatunk a debreceni, a böszörményi és a csegei összekötő utak javításáért, felújításáért, a közlekedés színvonalának emeléséért.
● A városban igen széles körű az elérhető szolgáltatások listája, közjegyzője azonban hosszú ideje nincs a városnak, a lakossági ügyintézések megkönnyítése miatt ezt a hiányt is pótoljuk.
● Az oktatás minőségének javítása még akkor is feladata az önkormányzatnak, ha az állam kezében van az oktatás. Büszkék lehetünk középiskolánkra és minden eszközzel támogatjuk hatékony működését.
● Városi ösztöndíjjal támogatjuk fiataljainkat, a piacképes tudás és gyakorlat, illetve a XXI. század kihívásainak megfelelő felsőfokú végzettségek megszerzésében.
● A város egészségügyi ellátásának színvonala megfelel az országos átlagnak, de ez egy jó életminőségű városban kevés. Minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy új ellátási formákat hozzunk a városba. Gyermek szakorvosi ellátás gyakorlatilag nem létezik a városban Meg kell oldani, hogy lakosaink kisebb problémáikkal ne legyenek a nagy, összevont debreceni egészségügyi rendszer foglyai órákra, fél vagy akár egész napokra.
● Az egészségügyi ellátás fejlesztése mellett a megelőzésre is hangsúlyt fektetünk, ösztönözzük az erre irányuló kezdeményezéseket. Fejlődés hosszú távon csak jól képzett és egészséges munkavállalókkal lehetséges.
● A balmazújvárosi emberek átlagéletkora az országos átlagnak megfelelő, ami
sajnos ez európai országok között az utolsó harmadban van. Az életminőség és az egészségügyi ellátás javításával, a kiszámítható „aranykor” tudatával jelentősen növelhető ez az érték. Ezért az egészségügyi dolgozókkal, a megelőzésben és az idős ügyi ellátásban jártas szakemberekkel programot dolgozunk ki ennek érdekében. A sikeres jó gyakorlatokat átvesszük olyan városoktól, ahol ez a munka már magas színvonalon működik. (Pl. Pécs, Győr) Ugyanakkor ösztönözzük a fiatalokat a balmazújvároson való letelepedésre, gyermekvállalásra.
● Balmazújváros középpontjában van egy zöld terület, park, amelynek lehetőségei még messze nincsenek kihasználva. Terveink közt szerepel ennek a főtéri parknak, minden korosztály számára megfelelő közösségi térré történő átalakítása. Egy nagy területű, fesztiválok, találkozók és vásárok tartására alkalmas, színpaddal, tribünnel ellátott, minden szervezet, és szervező számára biztosítható zöldterület, még hiányzik a város kulturális lehetőségeit növelő infrastruktúrából. A központban tanuló diákok, a vásárlás közben pihenni vágyók számára kiépítünk egy igényesen kialakított és karbantartott zöldfelületet (közparkok, többgenerációs játszóterek, füvesített sétányok formájában).

4. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
BALMAZÚJVÁROSON

●  Ha egy-egy területen intenzív fejlődés indul meg, az más területek elmaradását,
vagy környezetszennyezést okozhat. Ezért tudatosan fogunk figyelni a fenntartható
fejlődésre, környezetünk megóvására.
● A levegő minőségének javítására és megőrzésére városi zöldterületi tervet készítünk.
● Tudatos fásítással és telepítéssel lecsökkentjük a magas allergén mutatókkal
rendelkező fa fajtákat a belterületeken.
● Levegőminőség mérést végzünk. Az iparból és a közlekedésből származó, káros gáz
kibocsátási értékek csökkentésén dolgozunk, az érintett területek szakembereivel.
● A város sajátos flóráját, és faunáját biztosító élőlények sokféleségét a környezetvédelmi csoportokkal karöltve, élőhelyeik biztosítása mellett megőrizzük.
● A háztartási hulladék kibocsátás mennyiségének (ide sorolva az összes újrahasznosított szemetet is) csökkentésére ösztönző programok kerülnek kidolgozásra. Támogatjuk az egyszer használatos műanyag csomagolások kereskedelemből való fokozatos kivezetését. Kiállunk az eldobható műanyag palackok visszaválthatóságának bevezetéséért.
● Létrehozzuk a „Legkisebb ökológiai lábnyomú háztartás” elismerő címet, melynek
győztesét minden évben a díj szellemének megfelelően jutalmazzuk.
● Felmérjük a nap, szél, föld hő energia felhasználás lehetőségeinek helyi adottságait,
és helyi megoldások kidolgozását és megvalósítását támogatjuk.
● A helyi állattartó gazdaságokkal közösen kidolgozzuk a biogáz erőművek telepítésének, és működtetésének megvalósítási terveit.
● Támogatjuk nevelési intézményeinket abban, hogy már a legkisebb kortól gyermekeinket környezettudatosságra neveljék (tudatos vásárlás, anyag és energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, környezetápolás, környezetvédelem)
● A fenntartható fejlődés sikere elképzelhetetlen fenntartható közösségek nélkül.
Ezért támogatjuk azokat a civil szervezeteket, akik ebben feladatot vállalnak.

5. TÖRŐDŐ BALMAZÚJVÁROS

● Megvizsgáljuk, és komfortosabbá tesszük a helyi rendőrség, tűzoltóság, mentők és
minden emberéletre, értékre vigyázó szervezet dolgozóinak az ügyeleti és normál
munkakörülményeit.
● Felülvizsgáljuk közintézményeink megközelíthetőségét, és biztosítjuk az akadálymentesítést.
● A kisgyermeket nevelő, dolgozó szülőket azzal is segítjük, hogy az óvodák,
bölcsődék nyitvatartását, összehangoljuk a dolgozói buszjáratokkal. A bölcsőde
és a parkoló kapcsolatát optimalizáljuk.
● Az ügyintézés, a tanulás és információkhoz való jutás elősegítése érdekében széles
körű internetes és kommunikációs lehetőségeket, kedvezményeket biztosítunk.
● A város online felületeinek segítségével széleskörű és naprakész tájékoztatást
adunk a lakosság számára. Igényeljük a lakosság véleményét, javaslatait ezeken a
csatornákon keresztül is.
● A téli útkarbantartást felülvizsgáljuk, modernizáljuk. A még kiépítetlen utakat szilárd
útburkolattal látjuk el.
● Biztosítjuk, hogy a női szűrővizsgálatok helyben valósuljanak meg.
● Az önkormányzat intézményei által biztosított szociális szolgáltatások mellett, széleskörű támogatást biztosítunk olyan szervezetek munkájához, amelyek hatékonyan tudnak fellépni a családon belüli erőszak, a gyermek bántalmazás, fiatalkorú bűnözés megelőzésében, illetve a már kialakult problémák kezelésében, utógondozásában. E téren is keresünk más városokban már bevált jó gyakorlatokat és azokat megvalósítjuk.
● A városunkban élő speciális nevelési igényű gyermekek számára hatékonyabb támogatási formákat biztosítunk, megkönnyítjük túlterhelt családjaik életét.
● Újraindítjuk az OVI KRESZ programot, hogy gyermekeink közlekedésre nevelése elősegítse a baleset-megelőzést, gyermekeink biztonságát.

6. SOKSZÍNŰ
BALMAZÚJVÁROS

●  A kistérség és a járás számára oktatási és kulturális központtá szeretnénk
városunkat fejleszteni.
● Sokszínű, a város lakosságának minden rétegét kiszolgáló, kulturális rendezvényekkel tesszük színesebbé a város életét.
● Folyamatosan keressük a kapcsolódási lehetőségeket, a környező városok, és Hortobágy programjaihoz, hogy a helyi lakosok és az ide látogató turisták számára
komplex, sokszínű programokat tudjunk biztosítani.
● Olyan nagyívű, egyedi rendezvényeket, fesztiválokat honosítunk meg, amelyek által
felkerülünk az ország kulturális térképére, turisztikai programjai közé.
● Városunknak számtalan helyi értéke és kiaknázatlan lehetősége van még (Veres Péter ház, múzeumok, Soós Imre emléke, kalapkészítés, termálvíz, szálloda, népzene,
néptánc, zenekar stb). Ezek tudatos menedzselésével, turisztikai konzorciumok létrehozásával, turisztikai célponttá válásunkat segítjük elő.
● Balmazújváros büszke a történelmére és hagyományaira. Ezért támogatjuk a helyi
kulturális szokások felélesztését, ápolását, a hagyomány ápoló körök és egyéb kulturális szervezetek működésének magasabb szintre emelését, a mindenkori városi
programokban történő szerepeltetését.
● Fellendítjük városunk sportturizmusát (PR tevékenység). Ezzel a már kialakított
sportélethez kapcsolódó infrastruktúrák jobb kihasználást is elősegítjük. Támogatjuk
az összetartó, a sportot, focit szerető közösségeket és a színvonalas, a város nevét
megyei, országos, ill. nemzetközi szinten öregbítő sport tevékenységeket, egyesületeket, klubokat.

7. AZ ÖSSZETARTÓ ÚJVÁROSI LAKOSSÁG

● Fokozottan támogatjuk a civil szervezeteket, hiszen tevékenységük az önkormányzat munkáját segíti, a város lehetőségeit bővíti. Több területen is hiánypótló munkát végeznek, melynek eszmei és gazdasági haszna megkérdőjelezhetetlen.
● Csatlakozunk olyan országos kezdeményezésekhez, melyek segítségével a helyi
lakosok átláthatóan és szervezetten tudnak segíteni a rászoruló embertársainknak
helyben, és akár országosan is. Így még olyan baráti és társadalmi kapcsolatok
is létrejöhetnek, melyek a város jószándékú, segítőkész lakosai által új és új
lehetőségeket hozhatnak városunkba.
● Támogatjuk a helyi karitatív tevékenységet végzőket, minden olyan lakossági kezdeményezést, (jótékonysági koncert, előadás, vásár, baba-mama klub) mely nehéz
élethelyzetben lévő szűkebb környezetünkben élő embertársaink életminőségének
javítását célozza meg.
● Meghallgatjuk és támogatjuk a szülői közösségeket (óvodák, iskolák), hiszen ők
azok, akik az intézményeinkre bízzák gyermekeiket. Minden szülő véleménye fontos
számunkra, a javaslataik, észrevételeik a minőségi munkát segítik. Nagyra
értékelünk minden önkéntes tevékenységet, melyet az oktató-nevelő munka körülményeinek fejlesztése érdekében végeznek és támogatjuk a további közösségépítő törekvéseket.
● Tovább éltetjük az Elszármazottak találkozójának hagyományát, de nemcsak megmutatjuk nekik városunkat, meg is hallgatjuk őket, és nyitottak leszünk arra, amivel hozzá tudnak járulni városunk értékeihez, fejlődéséhez. Ellátjuk őket Balmazújvárosba invitáló szóróanyagokkal is, hogy vigyék jó hírünket, reklámozzák lehetőségeinket és ezáltal növeljék a város látogatottságát.

Támogatás

TÁMOGASSA ÖN IS TÖREKVÉSEINKET

Támogassa Ön is Hgedűs Péter kampányát!

Hálásan köszönjük az eddig kapott anyagi, technikai és lelki segítséget és támogatást. Mivel a kampány finanszírozását önerőből, mindenféle párt és egyéb szervezet támogatása nélkül valósítjuk meg ezért minden segítségre óriási szükségünk van.

Kampánytámogatását a következő számlaszámra várjuk:
OTP 11773384-02542449

>> További információkért kattintson ide

Felújítjuk egy balmazújvárosi család házát

Kérünk minden tenni akaró lakost, hogy segítse ezt a nemes célt munkájával, idejével, és anyagi támogatásával is. Várjuk helyi vállalkozók, illetve kétkezi munkások segítségét is.

Az anyagi támogatásokat a következő számlaszámra várjuk:
OTP 11773384-02542418

>> A projektről bővebben itt olvashat